You are currently viewing ניקוי חלונות בקיטור

ניקוי חלונות בקיטור

ניקוי חלונות בבניינים ומגדלים גבוהים עשוי להוות משימה די מאתגרת. במאמר זה נדבר מעט אודות שתי שיטות עיקריות לניקוי חלונות במבנים כאלו, בניהן ניקוי חלונות בקיטור.

סנפלינג או ניקוי בקיטור – שתי שיטות לניקוי חלונות בבניין גבוה

האם כדאי במקום ניקוי חלונות בקיטור?

בנייה מודרנית עכשווית הרגילה אותנו לרמת נוחות שלא הכרנו בימים עברו; עם זאת היא תובעת מאיתנו להיערך באופן מיוחד לתחזוקה של המבנה. דוגמה מוכרת לכך היא ניקוי חלונות. בעבר ניקוי חלונות בוצע באופן שגרתי וידני; בימינו, עידן גורדי השחקים האטומים והממוזגים, ניקיון החלונות הידני מבוצע בחלקו הפנימי של הבניין בלבד, בעוד שצדם החיצוני של החלונות דורש טיפול אחר.

ניקוי חלונות בסנפלינג

ניקוי חלונות לבניינים גבוהים מתאפשר במספר שיטות, כאשר אחת מהן היא סנפלינג. השיטה מאפשרת לעובדים יומנים ועם כישורים מתאימים בלבד לעגן עצמם במערכת חבלים ייעודית אל נקודה מסוימת בגג הבניין, ממנה הם מתלים על חבלים ויורדים בהדרגה מגג הבניין אל הקרקע. השיטה מאפשרת ניקוי חלונות בכל מבנה ובכל גובה, תוך ביצוע ניקוי חלונות ידני יסודי ובלא הפעלת ציוד מיוחד כלשהו.

חסרונותיה של שיטת הניקוי בסנפלינג הם משך עבודה ארוך ומחיר גבוה. העסקת צוות ניקוי בסנפלינג אינו עניין זול, שהרי מדובר בעבודה בתנאים מסוכנים המבוצעת על-ידי עובדים מיומנים בעלי הכשרה מיוחדת. על כן ניתן, בחלק מהמקרים, להסתייע בשיטות אחרות, כגון ניקוי חלונות בקיטור. בשיטה זו משתמשים במכונת קיטור ייעודית, המבצעת ניקוי מגובה הקרקע על-ידי מכשיר טלסקופי.

ניקוי חלונות בקיטור

יתרונות שיטה זו? מהירות גבוהה, עבודה איכותית והיעדר סיכון לעובדים. עם זאת, יצוין כי השיטה מוגבלת מבחינת גובה וניתן להסתייע בה רק עבור מבנים מסוימים, אך לא עבור כל מבנה. קיימות טכניקות אחרות לניקוי חלונות, אולם שתי השיטות שנידונו כאן הן העיקריות.

דברי סיכום אודות ניקוי חלונות

ניתן לסכם ולומר כי לכל אחת משתי שיטות ניקוי החלונות שהוזכרו כאן (בסנפלינג ובקיטור) יש יתרונות וחסרונות. אפשר לקצר ולומר ששיטת הסנפלינג מתאימה למבנים גבוהים מאוד, אליהם לא ניתן להגיע עם המכשיר הטלסקופי העושה שימוש בקיטור לניקוי. עבור מבנה שאינו מאוד גבוה, אפשר לשקול ניקוי בשיטת הקיטור, משיקולי בטיחות ויעילות.

דוקטור קלין – ניקוי חלונות פה לרשותך בכל סוגי ניקוי החלונות! – צור קשר